Terms and conditions

Vilkår og betingelser

Online kurser


1.GENERELT

Disse vilkår er gældende ved køb af online-kurser udarbejdet af Center for Trivsel & velvære og diverse samarbejdspartnere.

Center for Trivsel & Velvære v/Mads Dahlgaard
Nørre Voldgade 21, kld.
1358 København K
CVR-nr.:
33826036

Center for Trivsel & Velvære benytter webstederne Center for Trivsel & Velvære og Simplero til gennemførelse af kursustilmeldinger, køb og betaling. Ved tilmelding og betaling indgår kursisten en juridisk bindende aftale med Center for Trivsel & Velvære om retten til adgang til et udvalgt kursus afholdt af virksomheden.


2.BETALING/TILMELDING

2.1          Brugeroprettelse

Før du kan tilmelde dig et kursus, skal du oprette en profil med dine personoplysninger.

Efterfølgende kan du logge ind ved at indtaste din e-mail og kode.

Dette giver dig adgang til din personlige menu hos Center for Trivsel & Velvære, som indeholder kursusoversigt, kursusmateriale, ordrehistorik, brugeroplysninger mm. Hvis kursisten ved endt kursus opnår et kursusbevis/diplom eftersendes dette via mail.

2.2          Tilmelding

Når du tilmelder dig et kursus hos Center for Trivsel & Velvære, indgår du en bindende aftale om deltagelse i et kursus. Alle aftaler indgås på dansk. Du kan bestille kurser til dig selv og til andre.

Du vil efter tilmeldingen modtage en ordrebekræftelse/kvittering med en vedhæftet faktura til den mailadresse, som du har oplyst til os ved oprettelsen af din profil. Du kan til enhver tid logge ind på din profil på vores website og downloade alle tidligere bestillingsbekræftelser/kvitteringer samt se en oversigt over dine bestilte kurser. På denne profil kan du også ændre de personlige oplysninger, som du har meddelt Center for Trivsel & Velvære.

Du har kun adgang til onlinekurser i en begrænset periode efter købet. Det vil fremgå af det enkelte kursus, hvor længe du har adgang til det, og nogle vil have ubegrænset adgang.

2.3.1      Betaling

Betaling finder sted samtidig med tilmelding til et nærmere bestemt kursus. Benyttes online betaling via ovenstående website, finder tilmelding og betaling sted samtidig. Online betaling kan ske med følgende korttyper: Visadankort, Visakort, Visa Electron, og Mastercard.

Det er muligt at foretage ratebetalinger.

2.4          Betalingssystem

Betalingssystemet lever op til alle gældende sikkerhedskrav og er godkendt og certificeret af Stripe. Al kommunikation mellem betalingssystemet og kortindehaveren (dig) foregår via en krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Det er din sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles. Ligeledes krypteres data, der sendes mellem betalingssystemet og Nets betalingsserver. Oplysninger indtastet i betalingssystemet vil således hverken Center for Trivsel & Velvære eller tredjemand få at se.

2.5          Behandling af personoplysninger

Med henblik på din tilmelding til et kursus indsamles følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mail og evt. virksomhed.

Center for Trivsel & Velvære er dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne i henhold til aftale om fælles dataansvar.

Oplysningerne behandles med det formål at kunne levere det aftalte kursus. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og f.

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet. Dine oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år efter det tilmeldte kursus er blevet afholdt, medmindre der foreligger andre grunde til videre behandling af oplysningerne, eksempelvis hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, ønsker at blive kontaktet om andre kurser, ønsker at modtage materiale fra det tilmeldte kursus eller lignende.

Du kan til enhver tid, ved at rette henvendelse til Centerlederen udøve din ret til indsigt i, berigtigelse, begrænsning eller sletning af dine personoplysninger, din ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet.

Du kan ligeledes til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over Center for Trivsel & Velværes behandling af dine personoplysninger.  

2.6         

Alle priser er angivet inklusiv moms medmindre kurset er momsfritaget.


3.FORTRYDELSE

3.1          Fortrydelse af køb af videoer (online kurser)

Køb af adgang til online kurser er bindende. Købet er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret. Center for Trivsel & Velværes kurser er dog en digital tjenesteydelse, hvor du direkte efter køb har fuld adgang til noget indhold. Da du derfor kan påbegynde de online kurser (se videoerne) direkte efter, at du har gennemført købet, er det en betingelse for adgangen til disse videoer, at du accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.

3.2          Tvungen framelding

Center for Trivsel & Velvære kan til enhver tid framelde dig et kursus, som du ellers har tilmeldt dig. Det vil sjældent ske, men i dette tilfælde refunderes det fulde kursusgebyr inkl. eventuelle gebyrer jf. dog punkt 5.5.2. 


4.IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Center for Trivsel & Velvære forbeholder sig retten til alt materiale, der er tilgængeligt på det ovenfor angivne website samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails. Hel eller delvis reference eller gengivelse af Center for Trivsel & Velværes materiale må kun finde sted efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra Centerleder Mads Dahlgaard.

Det af kursisterne modtagne kursusmateriale er personligt og må udelukkende benyttes til rent private formål medmindre andet er aftalt.


5.KURSETS AFHOLDELSE

5.1          Ulovlig tilegnelse af kurset

Adgangen til et onlinekursus er personlig. Hvis en person uberettiget og uden tilladelse fra Center for Trivsel & Velvære bruger en anden persons adgang til et onlinekursus eller på anden vis skaffer sig uberettiget adgang til et kursus, medfører dette pligt til at betale det fulde eller forhøjet kursusgebyr til Center for Trivsel & Velvære uanset, om personen har deltaget i hele eller kun dele af kurset.

Sådan adfærd kan ligeledes være i strid med straffeloven og vil i så fald blive anmeldt til politiet.

5.2          Ret til at afvise kursister

Center for Trivsel & Velvære forbeholder sig ret til at afvise kursister på et hvilket som helst grundlag uden begrundelse.

 

6.KURSETS INDHOLD

På siden for tilmelding gives en vejledende kursusbeskrivelse. Center for Trivsel & Velvære kan ikke garantere, at alle punkter gennemgås lige detaljeret. Denne beskrivelse udgør kun udgangspunktet for kursets indhold og opbygning. Vi forventer, at alle kursister har læst kursusbeskrivelsen.

Det fremsendte kursusmateriale danner udgangspunkt for indholdet af undervisningen. Det forventes, at den enkelte kursist har dannet sig et overblik over materialet, men ikke at eksempelvis alle opgaverne er løst.

Utilfredshed med kursets indhold udløser hverken hel eller delvis refundering af kursusgebyret.

 

7.ERSTATNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Center for Trivsel & Velværes erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kursisten betalte kursusgebyr, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Center for Trivsel & Velvære er ikke ansvarlig for kursistens indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, tab af data, tab af omsætning eller andre økonomiske følgetab.

 

8.VIDEOER (ONLINE KURSER)

Center for Trivsel & Velværes videoer kan tilgås på websiden Center for Trivsel & Velvære og Simplero.

Det er en betingelse for købet og brugen af videoerne, at kunden accepterer følgende:

  • Videoerne købt af kunden er personlige og må alene benyttes af kunden selv i privat øjemed, medmindre andet er aftalt.
  • Kunden kan maksimalt være logget ind på én enhed (computer, tablet, mobil etc.) ad gangen.
  • En købt video er tilgængelig for kunden i en tidsbegrænset periode på 12 måneder beregnet fra købsdatoen (købet svarer således til at leje videoen ét år), medmindre andet er angivet på kursussiden.

Trafikken på kundens brugerkonto overvåges elektronisk for at undgå misbrug. Deles kundens brugerprofil/password med andre, vil det resultere i, at kundens adgang til videoerne bliver spærret, uden, at kunden har krav på kompensation.